Õiglase kaubanduse 10 põhimõtet

1. põhimõte:

Majanduslikult ebasoodsas olukorras olevatele tootjatele võimaluste loomine

Vaesuse vähendamine tootjate majanduslikult sõltumatuks muutmise läbi.

2. põhimõte:

Läbipaistvus ja vastutus

Tootjate kaasamine oluliste otsuste tegemisse.

3. põhimõte:

Õiglased kauplemistavad

Õiglane kauplemine tootjate sotsiaalse, majandusliku ja keskkonnaalase heaolu pärast.

4. põhimõte:

Õiglase hinna maksmine

Vastastikusel kokkuleppel tootjatele fikseeritud hinna maksmine, tagades neile asukohajärgselt sotsiaalselt vastuvõetava palga.

5. põhimõte:

Lapstööjõu ja sunniviisilise töö peatamine

ÜRO lapse õiguste konventsiooni järgimine.

6. põhimõte:

Mittediskrimineerimise, soolise võrdõiguslikkuse ning naiste majandusliku olukorra parandamise ja ühinemisvabaduse eest seismine

Ametiühingute õiguste austamine ja soolise, usutunnistuse või rahvuse alusel diskrimineerimise mitte lubamine.

7. põhimõte:

Heade töötingimuste tagamine

Turvalise ja tervisliku töökeskkonna tagamine tootjatele ja töötajatele vastavalt Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) konventsioonidele.

8. põhimõte:

Suutlikkuse suurendamine

Tootjate ja töötajate oskuste arendamine, et nad saaksid jätkuvalt kasvada ja areneda.

9. põhimõte:

Õiglase kaubanduse edendamine

Vaeste kogukondadega õiglastel alustel kauplemine ja seeläbi teadlikkuse suurendamine õigluse vajadusest maailmakaubanduses.

10. põhimõte:

Keskkonna austamine

Keskkonnast hoolimine säästva energia ja toormaterjalide maksimaalse kasutamise ning jäätmete ja reostuse minimeerimise kaudu.